Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Άθροισης και Σήμανσης (Φ.Η.Μ.Α.Σ)

SAMTEC AI NET COVER


Ο νέος φορολογικός μηχανισμός SAMTEC AI Net με την ονομασία Φορολογικος Ηλεκτρονικος Μηχανισμός Άθροισης και Σήμανσης (Φ.Η.Μ.Α.Σ.).

Εγγύηση – Αξιοπιστία - Αποδοτικότητα

Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Άθροισης και Σήμανσης (Φ.Η.Μ.Α.Σ) Αριθμός Έγκρισης 15 DMK 675/09-02-2024 

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 2450101000